ලංකාගම මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීමේදී සිංහරාජ වනාන්තරයට කිසිදු හානියක් සිදුවී නෑ.

0
128

ලංකාගම මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීමේදී  සිංහරාජ වනාන්තරයට කිසිදු හානියක් සිදු නොවූ බවත්, එහිදී සිදු වූයේ නව මාර්ගයක් ඉදිකිරීමක් නොව පවතින මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම පමණක් බවත් පරිසර අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා පාර්ලිමේන්තුවේදී අද කීවේය.

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ආචාර්‍ය හර්ෂ ද සිල්වා  මහතා වාචික පිළිතුරු අපේක්ෂාවෙන් යොමුකළ ප්‍රශ්නයක අතුරු ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු ලබා දෙමින් අමාත්‍යවරයා මේ සඳහන් කළේය.

ලංකාගම මාර්ගයේ සිංහරාජයට අයත් කිලෝ මීටර 1.8 ක ප්‍රමාණය තුළ කිසිඳු ගසක් කපා ඉවත් කර නොමැති බවත් , පරිසර පද්ධතිය සම්පූර්ණයෙන්ම ආරක්ෂා කරමින් මෙම සංවර්ධන කටයුත්ත සිදු කළ බවත්, මෙහිදී සිදු වූයේ තාර අතුරා තිබූ මාර්ගය කාපට් අතුරා සංවර්ධනය කිරීමක් පමණක් බවත් අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා සභාවට පෙන්වා දුන්නේය.

එමෙන්ම ලංකාගම මාර්ගය නව ඉදිකිරීමක් නොවන බැවින් , එය සංවර්ධනය කිරීමට පරිසර බලපෑම් අධ්‍යයනයක් කිරීම අවශ්‍ය නොවන බවත්, මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම තුළින් පවුල් එකසිය ගණනකට සහන සැලසෙන බවත් අමරවීර මහතා කීවේය.

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ආචාර්‍ය හර්ෂ ද සිල්වා  මහතා මාධ්‍ය වාර්තා ගෙන හැර දක්වමින් ලංකාගම මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීමේදී  සිංහරාජ වනාන්තරයට හානි සිදුව ඇති බව පැවසීය.

එම මාධ්‍ය වාර්තා ප්‍රතික්ෂේප කළ අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා, ලංකාගම මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීමේ කටයුතු නිරීක්ෂණය කිරීමට පැමිණෙන ලෙස පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ආචාර්‍ය හර්ෂ ද සිල්වා  මහතාට ඇරයුම් කළේය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here