අද පාර්ලිමේන්තුව…

0
75
 අද  දිනයේ
දණ්ඩ නීති සංග්‍රහය (සංශෝධන) පනත්‌ කෙටුම්පත –  දෙවනවර කියවීම.
http://www.documents.gov.lk/files/bill/2020/11/49-2020_S.pdf

 සාක්ෂි (සංශෝධන) පනත්‌ කෙටුම්පත –  දෙවනවර කියවීම.
http://www.documents.gov.lk/files/bill/2020/11/53-2020_S.pdf

 ඇප (සංශෝධන) පනත්‌ කෙටුම්පත – දෙවනවර කියවීම.
http://www.documents.gov.lk/files/bill/2020/11/52-2020_S.pdf
විවාදයන් සිදුකිරීමට නියමිතය.

අධිකරණ  අමාත්‍ය අලි සබ්‍රි මහතා විසින් මෙම පනත් කෙටුම්පත්  ඉදිරිපත් කරනු ඇත.

අද  දින පාර්ලිමේන්තුවේ න්‍යාය පත්‍රය පහත දැක්වේ.
https://www.parliament.lk/uploads/documents/orderpapers/1609847328071187.pdf

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here