හෙට පාර්ලිමේන්තුව.

0
115
හෙට දිනයේ
1. සාප්පු හා  කාර්යාලයීය සේවකයන්‌ පිළිබඳ (සේවය සහ වේතන විධිමත්‌ කිරීමේ)
(සංශෝධන) පනත් ‌ කෙටුම්පත – දෙවැනිවර කියවීම.
http://www.documents.gov.lk/files/bill/2020/10/44-2020_S.pdf

2. ස්ත්‍රීන්‌, තරුණ අය සහ ළමයින්‌ සේවයෙහි යෙදවීමේ (සංශෝධන)  පනත්‌ කෙටුම්පත
දෙවැනිවර කියවීම.
http://www.documents.gov.lk/files/bill/2020/10/47-2020_S.pdf

3.අවම වේතන (ඉන්දියානු කම්කරු) (සංශෝධන)  පනත්‌ කෙටුම්පත – දෙවැනිවර
4.කර්මාන්තශාලා (සංශෝධන)  පනත් කෙටුම්පත – දෙවැනිවර කියවීම.
http://www.documents.gov.lk/files/bill/2020/10/45-2020_S.pdf

විවාදයන් සිදුකිරීමට නියමිතය.
කම්කරු අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා විසින් මෙම පනත් කෙටුම්පත්  ඉදිරිපත් කරනු ඇත.
හෙට දින පාර්ලිමේන්තුවේ න්‍යාය පත්‍රය පහත දැක්වේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here