මේ වන විට පෙර පාසල් 1482ක් වැසිලා.

0
174

ශ්‍රී ලංකාවේ දැනට ක්‍රියාත්මක වන පෙර පාසැල් සඳහා විද්වත් කමිටුවක් විසින් සකස් කරන ලද ජාතික ප්‍රතිපත්තිය සහිත කමිටු වාර්තාව ලබන එකොළොස් වැනිදා  අධ්‍යාපන  අමාත්‍යවරයා වෙත පිළිගැන්වීමට නියමිත බව අද  පාර්ලිමේන්තුවේ දී රාජ්‍ය අමාත්‍ය පියල් නිශාන්ත මහතා විසින් සඳහන් කෙරිණි  . එම පනත මඟින්, පෙරපාසල් දරුවන්ගෙන් අය කරනු ලබන ගාස්තු  සහ  ගුරුවරුන් ගේ  සුදුසුකම් නියාමනය කිරීමට යෝජිත බවද අමාත්‍යවරයා වැඩි දුරටත් සභාවට දන්වා සිටියේය .

ඔහු මේ බව සඳහන් කළේ ,ශ්‍රී ලංකාවේ මේ වන විට ක්‍රියාත්මක වන පෙර පාසල් සංඛ්‍යාව 19,668 ක් බවද පාර්ලිමේන්තුවේදී අනාවරණය කරමිනි . මෙසේ ශ්‍රී ලංකාවේ පෙර පාසල් ,  එහි සේවය කරන ගුරුවරුන් ආදිය සම්බන්ධව රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා   සවිස්තරාත්මක පිළිතුරක් ලබා දුන්නේ, ආණ්ඩු පක්ෂ මන්ත්‍රී ගරු වයි.ජී. රත්නසේකර මහතා  ඇසූ ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු වශයෙනි.

එසේම,මේ වන විට වැසීගොස් තිබෙන පෙර පාසල් සංඛ්‍යාව 1482ක් බවද රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා  සභාවට පවසා සිටියේය .

පෙර පාසැල්වල පහසුකම් වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා රජය විසින් ගැනීමට අපේක්ෂිත පියවර ලෙස , පෙරපාසල් අධ්‍යාපනය කළමනාකරණය සහ නියාමනය,සුපරීක්ෂණය සහ ප්‍රමිතීන් පවත්වාගෙන යාම ,අලුතින් ආරම්භ කරන පෙර පාසල් පාසල් වල ප්‍රමිතීන් තීරණය කිරීම ,පළාත් පෙර පාසල් අධිකාරියක් සහ ඒකක ශක්තිමත් කිරීම,විශේෂ නිර්දේශ සහ ජාතික මට්ටමේ පුහුණු වැඩසටහන් අඛණ්ඩව  ක්‍රියාත්මක කිරීම, පෙරපාසල් අධ්‍යාපනය පිළිබඳව කාර්ය මණ්ඩලවල හැකියාවන් ප්‍රවර්ධනය ,රජයෙන් ලබාදෙන මාසික දීමනාව ඉහළ දැමීම    සහ එම දීමනාව ලබා ගන්නා ගුරුවරුන් සංඛ්‍යාව වැඩි කිරීම,සෑම ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ඨාසයකම අවම වශයෙන් එක පෙර පාසලක් හෝ ප්‍රමිතිගත තත්වයෙන් පවත්වාගෙන යාම ,ජලය,වැසිකිළි  හා කැසිකිළි පහසුකම් නැති පෙර පාසල් සඳහා එම පහසුකම් ලබාදීම ,ගමට අනන්‍ය වූ පෙරපාසල් හඳුනාගැනීමට ප්‍රජා සංවිධාන බිහිකිරීම සහ ඒවා ශක්තිමත් කිරිම, පෙරපාසල් ජාතික ප්‍රතිපත්තියට අනුකූල  නොවන පෙරපාසල් සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කිරීම ,විශේෂ අධ්‍යාපන අවශ්‍යතා සහිත දරුවන් හඳුනා ගැනීම ,එම දරුවන් පිළිබඳව අනුගමනය කළ යුතු විශේෂ ක්‍රම හඳුන්වා දීම ,මුල් ළමාවිය සංවර්ධන තක්සේරුකරණ ක්‍රියාවලියක් පවත්වාගෙන යාම ,සෑම කොට්ඨාසයකම විශේෂ අවශ්‍යතා ඇති දරුවන්ට පෙර පාසලක් පවත්වාගෙන යාම ආදිය අමාත්‍යවරයා විසින් සදහන් කරන ලදි.

රාජ්‍ය  අමාත්‍යවරයා සදහන් කරන පරිදි ,පෙරපාසල් ගුරුවරුන් සඳහා වැටුප් හා දීමනා ගෙවීමේ විධිමත් ක්‍රමවේදයක් පවතින අතර  එය පළාත් මට්ටමින්  නිර්ණය කෙරෙන සුදුසුකම් අනුව ගෙවීමට අපේක්ෂා කෙරේ. එමෙන්ම මෙරට පෙරපාසල්  80%ක් පමණ පෞද්ගලික ව පවත්වාගෙන යන බැවින්  ශ්‍රී ලංකා ගුරු සේවයට හෝ ඒ හා සමාන වෙනත් ඒකාබද්ධ සේවය සේවයකට එම ගුරුවරුන් අන්තර්ග්‍රහණය කරගැනීමේ වැඩපිළිවෙළක් ඇති කළ නොහැකි බවද අමාත්‍යවරයා සභාව වෙත දන්වා සිටියේය . 

මෙම පෙරපාසල් ගුරුවරුන් හට වෘත්තියභාවයක් ඇති කර ගැනීමටත්,  සුදුසුකම්  ඇති කර ගැනීමටත් රජයෙන්  අවස්ථාව ලබාදියහැකි බව සදහන් කළ අමාත්‍ය පියල් නිශාන්ත මහතා ඉදිරියේදී පෙරපාසල් පනතක් මගින් එම ක්ෂේත්‍රය නියාමනය කරනු ඇති බවද විශේෂයෙන්  සභාවට අවධාරණය කළේය .

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here