2020 විසර්ජන පනත පාර්ලිමේන්තුවට

0
124
smartcapture

2020 ජනවාරි 01 සිට දෙසැම්බර් 31 දක්වා කාලසීමාවේ සේවා වියදම
රුපියල් දෙදහස් පන්සිය තිස්අට බිලියන විසි දෙමිලියනයක්.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here