සාමවිනිසුරු වෙන්න සාමාන්‍ය පෙල ඕන.

0
215

ඉදිරියේදී සාමදාන විනිශ්චයකාරවරුන් තෝරා ගැනීමේදී  වයස අවුරුදු 60 ට අඩු අයට පත්වීම් ලබා දීමේදී අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ අධ්‍යාපන සුදුසුකම් ලෙස සලකා බැලෙන අතර වයස අවුරුදු 60ට වැඩි අය සඳහා විකල්ප සුදුසුකම් සලකා බැලෙනු ඇත.

අධිකරණ අමාත්‍ය අලි සබ්රි මහතා මේ බව පැවසුවේ කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා නැගූ ප්‍රශ්නයකට පිලිතුරු දෙමිනි.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here