කෝප්,කෝපා පළමු රැස්වීම් 22,23

0
117

නව වැනි පාර්ලිමේන්තුවේ පොදු ව්‍යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාවේ (COPE) පළමු රැස්වීම ලබන 22 වැනිදා පැවැත්වෙන අතර රාජ්‍ය ගිණුම් කාරක සභාවේ (COPA)රැස්වීම ලබන 23 වැනිදා පැවැත්වේ.
එම දින දෙකේදීම රැස්වීම පස්වරු 2.30 ට ඇරඹෙනු ඇත.
එහිදී කාරක සභා සඳහා සභාපතිවරුන් තෝරා පත් කර ගැනීමට නියමිත අතර ඉන්පසු කාරක සභා හමුවට කැඳවන රාජ්‍ය ආයතන තීරණය කරනු ඇත.
මෙයට අමතරව ලබන 24 වැනිදා මහජන පෙත්සම් කාරක සභාව රැස්වීමට නියමිතය. එදිනද මහජන පෙත්සම් කාරක සභාවේ සභාපතිවරයා තෝරා ගැනෙනු ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here