උසස් නිලතල පිළිබද කාරක සභාව…

0
27

උසස් නිලතල පිළිබද කාරක සභාව පත් කෙරේ

නව වන පාර්ලිමේන්තුවේ පළමුවන සැසිවාරය සදහා පත්කළ උසස් නිලතල පිළිබද කාරක සභාව ගරු කථානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධන මහතා නිවේදනය කළේය.සාමාජිකයන් 18 දෙනෙකුගෙන් මෙම කමිටුව සමන්විතය.

ඒ අනුව ගරු. චමල් රාජපක්ෂ, ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා, ගරු දිනේෂ් ගුණවර්ධන, ගරු ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු, ගරු ඩග්ලස් දේවානන්ද, ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන, ගරු කෙහෙලිය රම්බුක්වැල්ල, ගරු උදය ගම්මන්පිල,ගරු රමේශ් පතිරණ,ගරු සුදර්ශනී ප්‍රනාන්දුපුල්ලේ, ගරු විදුර වික‍්‍රමනායක, ගරු ජෝන් සෙනෙවිරත්න, ගරු අනුර ප්‍රියදර්ශන, ගරු යාපා විජිත හේරත්, ගරු රිෂාඩ් බදියුදීන්, ගරු තලතා අතුකෝරාල, ගරු ෆීල්ඩ් මාෂල් සරත් ෆොන්සේකා යන මහත්වරුන් ස්ථාවර නියෝග 124 අනුව පත්කර තිබේ.

உயர் பதவிகள் குழுவுக்கு 18 பேர் நியமனம்

ஒன்பதாவது பாராளுமன்றத்தின் முதலாவது கூட்டத்தொடரில் பணியாற்றுவதற்கான உயர் பதவிகள் பற்றிய குழுவுக்கு 18 பேர் நியமிக்கப்பட்டிருப்பதாக கௌரவ சபாநாயகர் மஹிந்த யாப்பா அபேவர்தன இன்று அறிவித்தார்.

கௌரவ சமல் ராஜபக்ஷ, கௌரவ தினேஷ் குணவர்த்தன, கௌரவ ஜோன்ஸ்டன் பெர்னான்டோ, கௌரவ டக்ளஸ் தேவானந்தா, கௌரவ பந்துல குணவர்த்தன, கௌரவ கெஹலிய ரம்புக்வெல, கௌரவ உதய கம்மன்பில, கௌரவ ரமேஷ் பத்திரன, கௌரவ சுதர்ஷினி பெர்னான்டோபுள்ளே, கௌரவ விதுர விக்ரமநாயக்க, கௌரவ ஜோன் செனவிரட்ன, கௌரவ அநுர பிரியதர்ஷன யாப்பா, கௌரவ விஜித ஹேரத், கௌரவ ரிஷாட் பதியுதீன், கௌரவ தலதா அத்துகோரல, கௌரவ பீல்ட் மார்ஷல் சரத் பொன்சேகா ஆகியோர் உயர் பதவிகள் குழுவுக்கு நியமிக்கப்பட்டிருப்பதாக கௌரவ சபாநாயகர் அறிவித்தார்.

Members of Parliament to serve in the Committee on High Posts, appointed.
The Speaker of Parliament Hon. Mahinda Yapa Abeywardena announced that the Committee on High Posts consisting of 18 members have been appointed to serve in the first session of the nineth Parliament.
Accordingly, Hon. Chamal Rajapaksa, Hon.Nimal Siripala de Silva, Hon.Dinesh Gunawardena, Hon.Johnston Fernando, Hon.Douglas Devananda, Hon.Bandula Gunawardana, Hon.Keheliya Rambukwella, Hon.Udaya Gammanpila, Hon.Ramesh Pathirana, Hon.Sudarshini Fernandopulle, Hon.Vidura Wikramanayaka, Hon.John Seneviratne, Hon.Anura Priyadharshana, Hon.YapaVijitha Herath, Hon.Rishad Bathiudeen, Hon.Thalatha Athukorala, Hon.Field Marshal Sarath Fonseka have been appointed as members in accordance of the provisions of Standing Order 124 of the Parliament

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here