උපදේශක කාරක සභා 28 ක්…

0
189

අමාත්‍යාංශයීය උපදේශක කාරක සභා 28 ක් පත් කෙරේ.

නවවැනි පාර්ලිමේන්තුවේ පළමු සභාවාරය සඳහා අමාත්‍යාංශයීය උපදේශක කාරක සභා 28 ක් පත් කර තිබේ. 

අදාළ විෂය භාර අමාත්‍යවරයා මෙම කාරක සභාවල සභාපතිවරයා ලෙස කටයුතු කරයි. ඊට අමතරව රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා, නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා සහ තේරීම් කාරක සභාව විසින් නම් කරනු ලබන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයන් පස් දෙනෙකු ද ඊට ඇතුළත්‍ ය.  එම අමාත්‍යාංශයීය උපදේශක කාරක සභා පහත පරිදි වේ.

 • ආරක්ෂක කටයුතු පිළිබඳ අමාත්‍යාංශයීය උපදේශක කාරක සභාව 
 • මුදල් කටයුතු පිළිබඳ අමාත්‍යාංශයීය උපදේශක කාරක සභාව
 • බුද්ධ ශාසන, ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු පිළිබඳ අමාත්‍යාංශයීය උපදේශක කාරක සභාව
 • නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස කටයුතු පිළිබඳ අමාත්‍යාංශයීය උපදේශක කාරක සභාව
 • අධිකරණ කටයුතු පිළිබඳ අමාත්‍යාංශයීය උපදේශක කාරක සභාව
 • විදේශ කටයුතු පිළිබඳ අමාත්‍යාංශයීය උපදේශක කාරක සභාව
 • රාජ්‍ය සේවා, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන කටයුතු පිළිබඳ අමාත්‍යාංශයීය උපදේශක කාරක සභාව
 • අධ්‍යාපන  කටයුතු පිළිබඳ අමාත්‍යාංශයීය උපදේශක කාරක සභාව
 • සෞඛ්‍ය කටයුතු පිළිබඳ අමාත්‍යාංශයීය උපදේශක කාරක සභාව
 • කම්කරු කටයුතු පිළිබඳ අමාත්‍යාංශයීය උපදේශක කාරක සභාව
 • පරිසර කටයුතු පිළිබඳ අමාත්‍යාංශයීය උපදේශක කාරක සභාව
 • වනජීවී හා වන සං‍රක්ෂණ කටයුතු පිළිබඳ අමාත්‍යාංශයීය උපදේශක කාරක සභාව
 • කෘෂිකර්ම කටයුතු පිළිබඳ අමාත්‍යාංශයීය උපදේශක කාරක සභාව
 • වාරිමාර්ග කටයුතු  පිළිබඳ අමාත්‍යාංශයීය උපදේශක කාරක සභාව
 • ඉඩම් කටයුතු  පිළිබඳ අමාත්‍යාංශයීය උපදේශක කාරක සභාව
 • ධීවර කටයුතු  පිළිබඳ අමාත්‍යාංශයීය උපදේශක කාරක සභාව
 • වැවිලි කටයුතු  පිළිබඳ අමාත්‍යාංශයීය උපදේශක කාරක සභාව
 • ජල සම්පාදන කටයුතු  පිළිබඳ අමාත්‍යාංශයීය උපදේශක කාරක සභාව
 • විදුලිබල කටයුතු  පිළිබඳ අමාත්‍යාංශයීය උපදේශක කාරක සභාව
 • බලශක්ති කටයුතු  පිළිබඳ අමාත්‍යාංශයීය උපදේශක කාරක සභාව
 • වරාය හා නාවික කටයුතු  පිළිබඳ අමාත්‍යාංශයීය උපදේශක කාරක සභාව
 • මහාමාර්ග කටයුතු  පිළිබඳ අමාත්‍යාංශයීය උපදේශක කාරක සභාව
 • ප්‍රවාහන කටයුතු  පිළිබඳ අමාත්‍යාංශයීය උපදේශක කාරක සභාව
 • තරුණ හා ක්‍රීඩා කටයුතු  පිළිබඳ අමාත්‍යාංශයීය උපදේශක කාරක සභාව
 • සංචාරක කටයුතු  පිළිබඳ අමාත්‍යාංශයීය උපදේශක කාරක සභාව
 • වෙළඳ කටයුතු  පිළිබඳ අමාත්‍යාංශයීය උපදේශක කාරක සභාව
 • කර්මාන්ත කටයුතු  පිළිබඳ අමාත්‍යාංශයීය උපදේශක කාරක සභාව
 • ජනමාධ්‍ය කටයුතු  පිළිබඳ අමාත්‍යාංශයීය උපදේශක කාරක සභාව

 

මෙම එක් එක් අමාත්‍යාංශයීය උපදේශක කාරක සභාවේ ගණපූරණය සාමාජික මන්ත්‍රීවරයන් තිදෙනෙකුගෙන් සං‍යුක්ත විය යුතුය. අමාත්‍යාංශයීය උපදේශක කාරක සභා පත් කිරීම පිළිබඳ තොරතුරු ගරු කථානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධන මහතා විසින් පාර්ලිමේන්තුවට හෙට (08) ඉදිරිපත් කෙරේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here