අතුරු සම්මත ගිණුම ගැන.

0
215

රජය රුපියල් බිලියන එක්දහස් තුන්සියයකට නොවැඩි මුදලක් ණය ලබා ගැනීමට අදාළ යෝජනාව මේවනවිට පාර්ලිමේන්තු න්‍යාය පුස්තකයේ පලකර ඇත…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here