ජාතික ආණ්ඩුවට ඇත්තටම අද මොකද වුණේ?

0
289

යහපාලනය සඳහා වූ එක්සත් ජාතික පෙරමුණු සමඟි සන්ධාන ජාතික රජය පිහිටුවීමේ යෝජනාව පාර්ලිමේන්තු ස්ථාවර නියෝග අත්නොසිටුවන ආකාරයට ඉදිරිපත් කරන ලෙස අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා අද උපදෙස් දුන්නේය.

ජාතික ආණ්ඩුව පිහිටුවීමේ යෝජනාව ගෙන ආ යුතු ආකාරය පිළිබඳව සභානායක රාජ්‍ය ව්‍යවසාය, කන්ද උඩරට උරුමය සහ මහනුවර සංවර්ධන ඇමැති ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතාට උපදෙස් දෙමින් අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා වැඩිදුරටත් උපදෙස් දුන්නේ ඒ සම්බන්ධයෙන් ක්‍රියා කිරිමේදී පාර්ලිමේන්තු පක්ෂ නායකයන්ගේ රැස්වීමේදී ඉදිරිපත් වූ කරණු සැලකිල්ලට ගන්නා ලෙසය.

යහපාලන සඳහා වූ එක්සත් ජාතික පෙරමුණු සමඟි සන්ධාන ජාතික රජය පිහිටුවීමට අදාළ යෝජනාව පාර්ලිමේන්තුවේ න්‍යාය පුස්තකයට මේ වන විට ඇතුළත්ව පවතී.

ඉහත යෝජනාව පාර්ලිමේන්තු න්‍යාය පුස්තකයට ඇතුළත් කර ඇත්තේ සභානායක රාජ්‍ය ව්‍යවසාය, කන්ද උඩරට උරුමය සහ මහනුවර සංවර්ධන ඇමැති ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා විසිනි.

පාර්ලිමේන්තු ස්ථාවර නියෝග 135ට අනුව ජාතික ආණ්ඩු පිහිටුවීමේ යෝජනාව ඉදිරිපත් කල විට පාර්ලිමේන්තු ස්ථාවර නියෝග අත්හිටුවීමට සිදුවේ.

ඊට අදාළ පාර්ලිමේන්තු ස්ථාවර නියෝගවල මෙසේ සඳහන් වේ.
විශේෂ කටයුත්තක් සලකා බැලීමට හෝ ඒ පිළිබඳ සලකා බැලීමට කවර රැස්වීමකට පැමිණ සිටින මන්ත්‍රිවරුන් වැඩිදෙනකු විසින් දැනුම් දීමකින් පසු යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කිරීමෙන් මෙම ස්ථාවර නියෝග වලින් ඕනෑම එකක් හෝ ඊට වැඩි ගණනක් අත්හිටුවිය හැක.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here