පළාත් සභාව සුදු අලියෙක් වෙලා. – අළුත් දිස්ත්‍රීක් සභා ක්‍රමයක් ඇතිකරමු.

0
377

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here