හේෂා,චමින්ද,බන්දුල මුල්තැනට.

0
630

සැප්තැම්බර් මාසය තුළ පාර්ලිමේන්තුවේ වැඩිම ප්‍රශ්න ඇසූ මන්ත්‍රීවරුන්.

හේෂා විතානගේ මහතා එජාප – 08                                                                           චමින්ද විජේසිරි මහතා එජාප – 07
බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා එජනිස -07
ආනන්ද අලුත්ගමගේ මහතා එජාප – 05

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here