ඇලෝසියස්ගෙ සල්ලි හේදිල යන්න බඩ විරේකයක් (අඟහරුවාදා කාටූන්)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here