“යහත් නෑ . පාලනයත් නෑ “

හිරුණිකා ප්‍රේමචන්ද්‍ර සමඟින් සංවාදයක්..

  • විශ්වාසභංගයේදී අගමැතිවරයාව විශ්වාස කළා ද ?

    ඔව්.අපි ඒ වෙලාවේ අගමැතිවරයාව ආරක්ෂා කරා.

  • හැබැයි ඒ විශ්වාසභංගයෙන් පස්සේ අගමැතිවරයා ප්‍රේමචන්ද්‍රව විශ්වාස කරන නෑ නේද ?ඔබ තුමියව විනය පරීක්ෂනයකට කැඳවලා ලිපියකුත් එව්වා නේද?
    එයට පිළිතුරු ලබාදෙමින් හිරුණිකා කියා සිටියේ, තමා අගමැතිවරයාව විශ්වාස කළ බවත්,එනමුත් දැන්        කළකිරිලා සිටින බවත් ය.තමා ඒ බව රැස්වීමක් අවසානයේ ප්‍රසිධියේ ප්‍රකාශ කළ බවත් එතුමිය තව දුරටත්      පැවසී ය.

   “අගමැතිතුමා ප්‍රතිසංවිධාන කටයුතු කරයි කියලා අපි විශ්වාස කළා.එත් මේ ප්‍රතිසංවිධාන කටයුතු නොකර මෙය           ඉදිරියට පවත්වන් යෑමට අපහසුයි.ජනතාව අහන ඒවාට කියන්න දෙයක් නැති වෙනවා අපිට.ඒ මම එම රැස්වීමේදීත්       කිව්වා ප්‍රතිසංවිධානය අවශ්‍යයි කියා ය .”

    තමාට එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙසට ,විනය නීති කඩ කලා කියලා ලියුමක් එවපු බව එතුමිය තව දුරටත් පැවසී ය.
  • ඔබ බලාපොරොත්තු වෙන යහ පාලනය රටේ නැද්ද ?
     එවිට හිරුණිකා පවසා සිටියේ “යහත් නෑ . පාලනයත් නෑ “කියාය .

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here