රනිල්ගේ උපදෙස් මත රට ඉඳි තොග පිටින් බෙදා හැරේ…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here