අලි සහීර්ගේ පත්වීමට විරෝධයක්.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here