ලබන සතියේ වෙන්නේ මෙහෙමයි.

පාර්ලිමේන්තුවේ අද පැවති පක්‍ෂ නායක රැස්වීමේදී ඉදිරි පාර්ලිමේන්තු සතියේ වැඩසටහන පිලිබඳ තීරණය කර තිබේ.
08 වන අඟහරුවාදා     –  සැසිවාරය විවෘත කරමින්,රජයේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනය ජනාධිපතිවරයා විසින් ඉදිරිපත් කෙරේ.
09 වන බදාදා           –  අධිකරණ සංවිධාන පනත (විශේෂ මහාධිකරණ පිහිටුවීම) විවාදය.
10 වන බ්‍රහස්පතින්දා   –  ජනාධිපතිවරයා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද රජයේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනය පිලිබඳ විවාදය.
11 වන සිකුරාදා        –   ජාතික විගණන පනත විවාදය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here