නව රාජ්‍ය අමාත්‍යධූර ලැබූවන්ගේ ඡායාරූප මෙන්න…

නව රාජ්‍ය අමාත්‍යවරු 08 දෙනෙක් ඊයේ (02) පෙරවරුවේ ජනාධිපති කාර්යාලයේදී ජනාධිපති ගරු මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා ඉදිරියේ දිවුරුම් දුන්හ.

ඔවුන්ගේ නම් සහ අදාළ අමාත්‍යාංශ පහත පරිදි වේ.

රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන්

01. පාලිත රංගේ බණ්ඩාර මහතා           –    වාරිමාර්ග හා ජල සම්පත් කළමනාකරණ සහ ආපදා                                                                             කළමනාකරණ රාජ්‍ය අමාත්‍ය
02. දිලීප් වෙදආරච්චි මහතා                  –    ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන සහ ග්‍රාමීය ආර්ථීක සංවර්ධන                                                               රාජ්‍ය අමාත්‍ය 
03. එම්.එල්.ඒ.එම්. හිස්බුල්ලා මහතා       –    මහාමාර්ග හා මාර්ග සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය
04. මොහාන් ලාල් ග්‍රේරු මහතා             –    උසස් අධ්‍යාපන හා සංස්කෘතික කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය
05. චම්පිකා ප්‍රේමදාස මහතා                  –    වැවිලි කර්මාන්ත රාජ්‍ය අමාත්‍ය
06. ලක්ෂ්මන් සෙනෙවිරත්න මහතා        –    විද්‍යා, තාක්ෂණ, පර්යේෂණ, නිපුණතා සංවර්ධන හා, වෘත්තීය                                                                පුහුණු සහ උඩරට උරුමය පිළිබද රාජ්‍ය අමාත්‍ය
07. ශ්‍රීයානි විජේවික්‍රම මහත්මිය              –    ක්‍රීඩා සහ පළාත් සභා හා පළාත් පාලන රාජ්‍ය අමාත්‍ය
08. වීරකුමාර දිසානායක මහතා              –    මහවැලි සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here