නාමල් හා මෆ්ටිගේ හමුව

ජම්මු කාශ්මීර් ප්‍රාන්තයේ මහා ඇමතිනි මෙහෙබුබා මෆ්ටි මහත්මිය හමු වූ අවස්ථාවේ ඡායාරුවක් 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here