විශ්වාස භංගයේ 15 වැනි යෝජනාව ලෙස සටහන් කර ඇත්තේ…

“(15) අග්‍රාමාත්‍ය ගරු රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාට තව දුරටත් අග්‍රාමාත්‍යවරයා ලෙස ද, අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ අමාත්‍යවරයෙකු ලෙස ද එතුමා අග්‍රාමාත්‍ය ධූරය දරණ ආණ්ඩුවට කටයුතු කිරීමේ හැකියාව පිළිබද විශ්වාසයක් නොපවතින බව මෙම පාර්ලිමේන්තුව විශ්වාස කරයි“ යනුවෙනි.
විශ්වාස භංග යෝජනාවේ අවසාන වගන්තියෙන් ඉතාම පැහැදිලි ව සඳහන් කර ඇත්තේ එතුමා අග්‍රාමාත්‍ය ධූරය දරණ ‘ආණ්ඩුවට‘ කටයුතු කිරීමේ හැකියාවක් නැති බව ය.
විශ්වාස භංග යෝජනාව ජයග්‍රහණය කළහොත් එහි 15 වැනි යෝජනාව ද සම්මත වන බැවින්, වත්මන් ආණ්ඩුවට තවදුරටත් කටයුතු කළ නොහැක්කේ ය. එහිදී ශ්‍රී ලංකා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට අනුව ‘ආණ්ඩුවේ ප්‍රධානියා‘ වන්නේ ජනාධිපතිවරයා ය.
ව්‍යවස්ථාවේ 30 වැනි වගන්තිය මෙසේය.
“ශ්‍රී ලංකා ජන රජයේ ජනාධිපතිවරයෙක් වන්නේ ය. ජනාධිපතිවරයා රජයේ ප්‍රධානියා ද, විධායකයේ ප්‍රධානියා ද, ‘ආණ්ඩුවේ ප්‍රධානියා ද‘, සන්නද්ධ සේවාවන්හි සේනාධිනායකයාද වන්නේ ය. “
 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here