දිගා මනෝ ෆවුසි නෑ

0
958
අය වැය කාරක සභාව  අවස්ථාවේ,
1. කදුරට නව ගම්මාන යටිතල පහසුකම් හා ප්‍රජා සංවර්ධන
2. බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ පුනරුත්ථාපන නැවත පදිංචි කිරීම් හා හින්දු ආගමික කටයුතු
3. ජාතික සහජීවනය සංවාද හා රාජ්‍ය භාෂා
4. ජාතික ඒකාබද්ධතා හා ප්‍රතිසන්ධාන
යන අමාත්‍යංශ පිළිබද අද දින විවාදයට ගැනේ.විවාදය ආරම්භ කරන අවස්ථාවේ පලනි දිගම්බරන් , මනෝ ගනේෂන් හා අමාත්‍ය ඒ එච් එම් ෆවුසි යන අමාත්‍යවරුන් සභා ගර්භයේ නොසිටීම විශේෂත්වයකි.අමාත්‍ය ඩී එම් ස්වාමිනාදන් මහතා පමණක් සභාවේ රැදී සිටිනු දක්නට ලැබිණි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here