පාර්ලිමේන්තුවේ කාලය දික් කරයි.

0
621

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා අතුරු වාර්තා විවාදය තව දිනයකින් දීර්ඝ කර තිබේ.

ඔක්තෝම්බර් 29 වන දින පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළ අතර එය දින තුනක් පැවැත්වීමට නියමිතව තිබිණි.

ඒ අනුව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා අතුරු වාර්තා විවාදය ඊයේ දිනයෙන් අවසන් කිරීමට නියමිතව තිබුණද,පළමුව එය අද  දිනය දක්වා දීර්ඝ කළ අතර ඊයේ  සවස පැවති පක්‍ෂ නායක රැස්වීමේදී ලබන සඳුදා දිනය දක්වා දීර්ඝ කිරීමට තීරණය කර ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here