අනුර – කිරිඇල්ල ඒකාබද්ධ යෝජනාව අද පාර්ලිමේන්තුවට.

0
815

2018 අයවැය කාරක සභා අවස්ථා විවාදයේදී විවාදයට ගැනීමට නියමිත අමාත්‍යාංශ දහයක් ඇතුළත් කරමින් විශේෂ පාර්ලිමේන්තු කාරක සභාවක් පත්කිරීමේ යෝජනාව අද දිනයේ සභානායක අමාත්‍ය ලක්‍ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා විසින් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතය.

මෙම යෝජනාව ඉදිරිපත් කරනු ලබන්නේ සභානායක අමාත්‍ය ලක්‍ෂ්මන් කිරිඇල්ල සහ විපක්‍ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායක අනුර කුමාර දිසානායක යන මහත්වරුන්ගේ එකඟත්වය මතයි.

ඒ යටතේ වෙන් කරන ලද අමාත්‍යාංශ.

i) කඳුරට නව ගම්මාන, යටිතල පහසුකම් හා ප්‍රජා සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය

ii) බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ, පුනරු ත්ථාපන, නැවත පදිංචි කිරීම හා හින්දු ආගමික
කටයුතු අමාත්‍යාංශය

iii) ජාතික සහජීවනය, සංවාද හා රාජ්‍ය භාෂා අමාත්‍යාංශය

iv) ජාතික ඒකාබද්ධතා සහ ප්‍රතිසංවිධාන අමාත්‍යාංශය

v) බුද්ධශාසන අමාත්‍යාංශය

vi) තැපැල්, තැපැල් සේවා හා ඉස්ලාම් ආගමික කටයුතු අමාත්‍යාංශය

vii) සංචාරක සංවර්ධන හා ක්‍රිස්තියානි ආගමික කටයුතු අමාත්‍යාංශය

viii)විශේෂ කාර්යභාර අමාත්‍යාංශය

ix) විදුලි සංදේශ හා ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් අමාත්‍යාංශය

x) විද්‍යා තාක්ෂණ හා පර්යේෂණ අමාත්‍යාංශය

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here