නව පළාත් පාලන ඡන්ද ක්‍රමය ගැන ජනතාව දැනුවත් කළ යුතුයි

0
1203

පළාත් පාලන ඡන්දය නව ක්‍රමයකට පැවැත්වෙන බැවින්, පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය මෙම ඡන්ද ක්‍රමය ගැන ජනතාව දැනුවත් කළ යුතුව ඇතැයි විපක්‍ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායක අනුර කුමාර දිසානායක පැවැසීය.

නව ඡන්ද ක්‍රමයක් ඇතිකළ සෑම රටකම, එම ඡන්දය පැවැත්වීමට අවුරුද්දක පමණ කාලයක් ගතවී ඇති බැවින් මේ නව ක්‍රමය යටතේ පැවැත්වෙන ඡන්දය පැවැත්වීමට කාලයක් ගතවිය හැකියි.

ඡන්ද කල්ගිහින් තිබෙන මේ අවස්ථාවේ තවත් ඡන්දය කල් යෑමට ඉඩදිය නොහැකියි.

මේ පනත් තුන අද සම්මත කිරීමෙන් පසු, කතානායකතුමා එය අනුමත කිරීමෙන් පසු සංස්ථාපනය කිරීමේ ගැසට් පත්‍රය නිකුත් කරන්නේ කවදාද කියා මම ඇමැතිතුමාගෙන් දැනගන්න කැමැතියි.

ෆයිසර් මුස්තාපා: කතානායකතුමා පනත අස්සන් කිරීමෙන් පසු සතියක් ඇතුළත මම සංස්ථාපනය කිරීමේ ගැසට් පත්‍රය නිකුත් කරනවා.

අනුර කුමාර දිසානායක: සංස්ථාපනය කිරීමේ ගැසට් පත්‍රය නිකුත් කිරීමෙන් පසු, මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවක කටයුතු ආරම්භ කිරීමට හැකිවෙනවා. මේ ඡන්දය කොට්ඨාස මට්ටමෙන් පැවැත්වෙන නිසා ඡන්ද පත්‍රිකා නිකුත් කරන ක්‍රමය පිළිබඳවද ඡන්දදායකයා ඡන්දය පාවිච්චි කළ යුතු ආකාරය පිළිබඳවද දැනුවත් කිරීමක් අවශ්‍ය වෙනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here