නෛයිතික කටයුතු (දුෂණ විරෝධී) හා මාධ්‍ය කටයුතු පිලිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවක් පත්කෙරේ.

0
780

අධිකරණ හා පාර්ලිමේන්තු ප්‍රතිසංස්කරණ හා මාධ්‍ය යන අමාත්‍යංශ වල කටයුතු අධීක්ෂණය කිරීම, එහි සාධනීය මට්ටම ඵලදායිතාව සහ කාර්යක්ෂමතාව ඇගයීම, අධීක්ෂණය සහ සමාලෝචනය නිරතුරුව සිදු කිරීම සඳහා නෛයිතික කටයුතු (දුෂණ විරෝධී) හා මාධ්‍ය කටයුතු පිලිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවක් පත්කර ඇත.

නෛයිතික කටයුතු (දුෂණ විරෝධී) හා මාධ්‍ය කටයුතු පිලිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවේ සාමාජකයින්

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here