සියලුම ඡන්ද විමසීම් මාර්තුවලට කලින් – අගමැති

0
917

මාර්තු මාසයට කලින් සියලුම ඡන්ද විමසීම් පවත්වන බැවින් මැතිවරණ පැවැත්වීම කල් දමන බවට බියක් ඇති කරගත යුතු නැතැයි අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ පාර්ලිමේන්තුවේදී පැවැසීය.

මේ සංශෝධන ඉදිරිපත් කරන්නේ එක මැතිවරණයක් පවත්වන්න. ඡන්ද ක්‍රම කිහිපයක් පැවැතීම නිසා ජනතාවට ඡන්ද ක්‍රමය තේරුම් ගත නොහැකි වී තිබෙනවා.
මාර්තු මස අවසන්වීමට පෙර පළාත් සභා ඡන්ද තුනක් සහ පළාත් පාලන ඡන්ද විමසීමක් පැවැත්වෙනවා.
ඡන්ද තියෙන වකවානුව මැතිවරණ කොමිසමට තමයි දැනුම් දෙන්න පුළුවන්. අනෙක් පළාත් සභා ඡන්ද පැවැත්වීම සම්බන්ධයෙන් සංශෝධන අවශ්‍ය නම් අපට සාකච්ඡා කරලා ඒවා ගේන්න පුළුවන්.

ඡන්ද කල් දමන බවට කිසිම සැකයක් ඇති කරගත යුතු නැති බව මේ සභාවට දැනුම් දෙන්නයි මට අවශ්‍ය වී තිබෙන්නේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here