20 වන ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය පාර්ලිමේන්තුවට.

0
958

පාර්ලිමේන්තුව නිශ්චිත කරන ලද එකම දිනකදී සියළු පළාත් සභා මැතිවරණය පැවැත්විමේ නියමයන් ඇතුළත් 20 වන ව්‍යවස්ථා සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළේය.

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට කෙරෙනා සංශෝධනයක් ලෙස මෙම පනත් කෙටුම්පත ආණ්ඩු පක්ෂ සංවිධායක ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා විසින් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරනු ලැබීය.

සියලූම පළාත් සභාවලට මන්ත්‍රීවරුන් තෝරා පත්කර ගැනිමේ ඡන්ද විමසිම එකම දිනයක පවත්වනු ලැබිය යුතු අතර සියලූම පළාත් සභා විසිරෙන දිනය පාර්ලිමේන්තුව විසින් නිශ්චය කරනු ලැබිය යුත්තේය යනුවෙන්ද පනතේ දැක්වේ.

එම නිශ්චිත දිනය අවසානයට සංස්ථාපනය කරන ලද පළාත් සභාවේ ධූර කාලය ඉකුත් වන දිනයට පසු දිනයක් නොවිය යුත්තේය යනුවෙන්ද එහි සඳහන්ය.
දැනට පවතින පළාත් සභාවලින් නිශ්චිත දිනයට පෙරාතුව අවසන් වන යම් පළාත් සභාවක ධූර කාලය නිශ්චිත දිනය දක්වා දිර්ඝ කරනු ලැබු ලෙස සලකනු ලැබිය යුතුවේ.

යම් නිතිමය හේතුවක් නිසා යම් පළාත් සභාවක් විසුරුවා හරිනු ලබන අවස්ථාවකදී, ඒ පළාත් සභාවේ බලතල මැතිවරණය පැවැත්වෙන නිශ්චිත දිනය තෙක් පාර්ලිමේන්තුව විසින් ක්‍රියාත්මක කරනු ලැබිය යුතු බවද එම පනත් කෙටුම්පතේ දැක්වේ.

මෙම පනත් කෙටුම්පත ඉදිරි දිනකදි පාර්ලිමේන්තුවේදි විවාදයට ගෙන සම්මත කර ගැනිමට නියමිතය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here