විජේදාස ඉදිරිපත් කළ අවසන් කැබිනට් පත්‍රිකාව.

0
1046

අධිකරණ ස්වයංක්‍රීයකරණ (Court Automation) ව්‍යාපෘතිය

මෙරට අධිකරණ ක්ෂේත්‍රය තුළ පවතින ප්‍රධානතම ගැටලුව බවට පත්ව ඇත්තේ නඩු කටයුතුවලදී ඇති වන ප්‍රමාදයයි.නීති ප්‍රතිසංස්කරණ, අධිකරණයන්හි යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය, අධිකරණ ස්වයංක්‍රීයකරණය සහ ධාරිතා සංවර්ධනය යන උපායමාර්ග හතර ඔස්සේ මෙම ගැටලුවට විසඳුම් සෙවීමට රජය විසින් කටයුතු කෙරෙමින් පවතියි.

ඒ අතුරින්, ‘අධිකරණ ස්වයංක්‍රීයකරණය’ ව්‍යාපෘතිය යටතේ නඩු ගොනු කිරීම හා නඩු ගොනු කළමනාකරණය කාර්යක්ෂම කිරීම සඳහා අවශ්‍ය ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් අධිකරණයන්හි ස්ථාපිත කිරීමට අපේක්ෂිත අතර, 2016 අයවැය මඟින් ඒ සඳහා රුපියල් මිලියන 500ක අරමුදල් වෙන් වී තිබේ.

මෙම ව්‍යාපෘතිය කඩිනමින් ක්‍රියාත්මක කිරීමේ අරමුණින් ඒ සඳහා තාක්ෂණික හා මූල්‍ය හැකියාවක් සහිත ආයතන වෙතින් යෝජනා කැඳවීම පිණිස අධිකරණ අමාත්‍ය (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here