චර්යා ධර්ම සංග්‍රහයේ අවසන් කෙටුම්පතට පක්ෂ නායකයින්ගේ අනුමැතිය.

0
829

මන්ත්‍රීවරුන් සඳහා වන චර්යා ධර්ම සංග්‍රහයේ අවසන් කෙටුම්පත සඳහා පාර්ලිමේන්තුවේ පක්ෂ නායකයින්ගේ අනුමැතිය හිමිව තිබේ.

කතානායක කරු ජයසූරිය මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැති පක්ෂ නායක රැස්විමේදි මෙලෙස මන්ත්‍රී චර්යා ධර්ම සංග්‍රහයට අනුමැතිය හිමිව ඇත.
මන්ත්‍රී චර්යා ධර්ම සංග්‍රහයේ අවසන් කෙටුම්පත සම්බන්ධයෙන් විශේෂ ප්‍රකාශයක් කරමින් කතානායක කරු ජයසූරිය මහතා මන්ත්‍රීවරුන් දැනුම්වත් කරමින් අද මෙසේද කීය.

ව්‍යවස්ථාදායකයේ අභිමානය සහ ගෞරවය ආරක්ෂා වන පිණිසත්, ව්‍යවස්ථාදායකයන් ලෙස අපගෙන් අපෙක්ෂා කරනු ලබන අවශ්‍ය විශිෂ්ඨතා මට්ටම සම්බන්ධයෙන් මහජන විශ්වාස ඇති කිරිම පිළිසත්, මන්ත්‍රීවරුන්ගෙන් පාර්ලිමේන්තුවේ කැපවීම සහතික කිරිම පිණිසත්, අවශ්‍ය වන්නාවු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් සඳහා චර්යා ධර්ම සංග්‍රහයේ අවසාන කෙටුම්පත ඉදිරි දිනකදී පාර්ලිමේන්තුව විසින් සම්මත කිරිමට හැකි වෙන පරිදි මෙලෙස ඉදිරිපත් කිරිම ඓතිහාසික අවස්ථාවක් බව සඳහන් කරනු කැමැත්තෙමි.

විවිධාකාර දේශිය විදේශිය විද්වතුන්, විශේෂඥයන් විමසීමෙන් ඉදිරිපත් කළ අදහස්ද, මැනවින් අධ්‍යයනය කර කෙටුම්පතක් වශයෙන් සකස් කර මීට මාස කිහිපයකට පෙර සෑම මන්ත්‍රීවරයෙකුටම ලබාදීමෙන් අනතුරුව ලැබුණු විවිධ අදහස්, යෝජනා සියල්ලම සලකා බලා අවසාන වශයෙන් නීති කෙටුම්පත් සම්පාදකවරයාගේද සහාය ඇතිව යථා පරිදි සකස් කරන ලද බවද මෙම සභාවට දන්වනු කැමැත්තෙමි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here