ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටත යම් දුරස්ථ ස්ථානයක සිට සාක්ෂි හෝ ප්‍රකාශයක් දිමට හැකියාව ලබාදිමේ පනත් කෙටුම්පත පාර්ලිමේන්තුවට

0
849

යම් අපරාධයක වින්දිතයෙකුට හෝ සාක්ෂිකරුවෙකුට ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටත යම් දුරස්ථ ස්ථානයක සිට සාක්ෂි හෝ ප්‍රකාශයක් දිමට හැකියාව ලබාදිමේ පනත් කෙටුම්පත පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළේය.

අපරාධයක වින්දිතයන් සහ සාක්ෂිකරුවන් හට සහායදීමේ සහ ආරක්ෂා කිරිමේ (සංශෝධිත) පනත් කෙටුම්පත මගින් මේ අවස්ථාව හිමි වන අතර එම පනත් කෙටුම්පත ආණ්ඩු පක්ෂ ප්‍රධාන සංවිධායක ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා විසින් ඉදිරිපත් කරනු ලැබීය.

එම පනත් කෙටුම්පත අනුව යම් අපරාධයක වින්දිතයකුගේ හෝ සාක්ෂිකරුවකුගේ යම් සාක්ෂියක් හෝ ප්‍රකාශයක් ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටත යම් දුරස්ථ ස්ථානයක දී ලබා ගැනිමට අවශ්‍ය වන අවස්ථාවකදී, ඒ අපරාධයේ වින්දිතයා හෝ යම් සාක්ෂිකරු සාක්ෂිදීමට හෝ ප්‍රකාශයක් කිරිමට බලාපොරොත්තු වන්නා වූ රටෙහි ශ්‍රී ලංකා රජයේ දූත මණ්ඩල කාර්යාලයේ දි එය වාර්තාගත කරනු ලැබිය යුතු වේ.

මෙම පනත් කෙටුම්පත ඉදිරි දිනකදී විවාදයට ගෙන සම්මත කර ගැනිමට නියමිතය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here