හෙට පාර්ලිමේන්තුව.

0
882

විදේශ විනිමය පනත් කෙටුම්පත දෙවනවර කියවීම හෙට දිනයේ පාර්ලිමේන්තුවේදී විවාදයට ගැනීමට නියමිතය.

අග්‍රාමාත්‍ය හා ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යවරයා විසින් මෙය ඉදිරිපත් කරනු ලබයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here