අමාත්‍යාංශ පනස් එකකට වෙන් කළ මුදල් කෝටි හය දහස් අටසිය අනූ තුනක් වියදම් කර නෑ.

0
825

මෙම වසරේ මුල් කාර්තුව සඳහා අමාත්‍යාංශ පනස් එකකට වෙන් කළ මුදලින් රුපියල් කෝටි හයදහස් අටසිය අනු තුනක් වියදම් කර නැතැයි පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළ 2017 පළමු කාර්තුවේ මුල්‍ය කාර්ය සාධන වාර්තාවේ සඳහන්වේ.
අමාත්‍යාංශ පනස් එකක් වෙනුවෙන් මෙම වසරේ ජනවාරි, පෙබරවාරි සහ මාර්තු යන මාස තුන සඳහා වැය කිරිමට ඉලක්ක ගත වියදම රුපියල් කෝටි එක්ලක්ෂ දෙදහස් හයසිය විසි පහකි.

එහෙත් අමාත්‍යාංශ විසින් මෙම කාලය තුළදි සත්‍ය වශයෙන් දරණ ලද මුල්‍ය සහ පුනරාවර්ථන වියදම වන්නේ රුපියල් කෝටි අනු පන්දහස් හත්සිය තිස් හයක් බවද අදාළ වාර්තාවේ තවදුරටත් සඳහන්වේ.
ඒ අනුව පළමු කාර්තුව සඳහා අමාත්‍යාංශ පනස් එකක සත්‍ය වියදමේ ප්‍රතිශතය වන්නේ ඉලක්ක ගත වියදමෙන් සියයට අනු තුනයි දශම තුනකි.
ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය ඉලක්ක ගත මුදලට වඩා රුපියල් කෝටි 1010 ක්, මුදල් අමාත්‍යාංශය රුපියල් කෝටි 32 ක්, ජාතික ප්‍රතිපත්ති සහ ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යාංශය රුපියල් කෝටි 163 ක්, ආපදා කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශය රුපියල් කෝටි 113 ක්, සෞඛ්‍ය හා පෝෂණ අමාත්‍යාංශය රුපියල් කෝටි 663 ක්, ප්‍රවාහන හා සිවිල් ගුවන් සේවා අමාත්‍යාංශය රුපියල් කෝටි 278 ක්, උසස් අධ්‍යාපන හා මහාමාර්ග අමාත්‍යාංශය රුපියල් කෝටි 420 ක්, කෘෂි කර්ම අමාත්‍යාංශය රුපියල් කෝටි 307 ක්, පාර්ලිමේන්තු  හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශය සඳහා රුපියල් කෝටි 34 ක්, අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය රුපියල් කෝටි 752 ක් අඩු වෙන් වියදම් කර තිබේ.
එසේම බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ හා නැවත පදිංචි කිරිමේ අමාත්‍යාංශය රුපියල් කෝටි 173ක්, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය රුපියල් කෝටි 326 ක්, මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර අමාත්‍යාංශය රුපියල් කෝටි 360 ක්, මහනගර සහ බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය රුපියල් කෝටි 439 ක්, නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන අමාත්‍යාංශය රුපියල් කෝටි 245 ක් සහ නිතිය, සාමය හා දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයට රුපියල් කෝටි 201 ක් මෙම වසරේ පළමු කාර්තුවේදි ඉලක්ක ගත වියදමට වඩා අඩුවෙන් වියදම් කර ඇතැයි ද අදාළ වාර්තාවේ දැක්වේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here