හෙට පාර්ලිමේන්තුව.

0
871

ඡන්ද හිමියන් ලියාපදිංචි කිරීමේ (විශේෂ විධිවිධාන)පනත් කෙටුම්පත – දෙවන වර කියවීම.

අධිකරණ සංවිධාන පනත යටතේ නියෝගය හෙට දිනයේ පාර්ලිමේන්තුවේ විවාද කෙරෙනු ඇති.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here