කොළඹ කුණු ලබන සතියේදි අවසන්.

0
1213

කොළඹ නගරයේ කැලි කසල බැහැර කිරිම සඳහා අවශ්‍ය කරන සියලූ නියෝග ලබන සතියේදි ගෙන අවසන් කිරිමට රජය තීරණය කර තිබේ.

කුණු බැහැර කිරිමට අදාළව නෛතික වශයෙන් ගත යුතු සියලූ ආවරණ ලබන සතියේදි ගෙන අවසන් කරන ලෙස බස්නාහිර පළාත් සභාවට හා කොළඹ නගර සභාවට මේ වන විට උපදෙස් දී ඇත.

කොළඹ නගරයේ කුණු කරදියානට බැහැර කිරිමට එකඟත්වයකට පැමිණ තිබෙන අතර වර්ෂාව හේතුවෙන් අඩාල වූ මුතුරාජවෙලට කුණු බැහැර කිරිමේ වැඩපිළිවෙලට මේ සමගම ආරම්භ කෙරේ.

ඉහත ස්ථාන දෙකට කුණු බැහැර කිරිමේ යාන්ත්‍රණය සකස් කිරිමෙන් පසුව කොළඹ නගරයේ කුණු ප්‍රශ්නය සම්පුර්ණයෙන්ම අවසන් වනු ඇතැයි කොළඹ නගර සභාව අනාවරණය කරයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here