පුවත්

දිස්ත්‍රික් උසාවි 60ක නොවිසඳුනු නඩු 231,506.

2019 දෙසැම්බර් 31 වන විට දිස්ත්‍රික් උසාවි 60ක් තුළ නොවිසඳුනු නඩු ප්‍රමාණය 231,506 ක් ශ්‍රී ලංකාව තුළ, 2019 දෙසැම්බර් 31 වැනිදා වන විට දිස්ත්‍රික් උසාවි...

2020 විසර්ජන පනත පාර්ලිමේන්තුවට

2020 ජනවාරි 01 සිට දෙසැම්බර් 31 දක්වා කාලසීමාවේ සේවා වියදම රුපියල් දෙදහස් පන්සිය තිස්අට බිලියන විසි දෙමිලියනයක්.

කෝප්,කෝපා මේ සතියේ නෑ…

කෝප් සහ කෝපා රැස්වීම් තාවකාලිකව අත්හිටුවයි පාර්ලිමේන්තුවේ පොදු ව්‍යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව (කෝප් කමිටුව) සහ රජයේ ගිණුම් කාරක සභාව (කෝපා කමිවුව) විසින් මේ සතියේ පැවැත්වීමට...

විස්සට ඡන්දය විමසීම 22 රෑ.

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව සඳහා වන 20 වැනි සංශෝධනය ලබන ඔක්තෝබර් 21 සහ 22 යන දිනවලදී පාර්ලිමේන්තුවේදී විවාදයට ගැනීමට පාර්ලිමේන්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාව අද (16)...

කෝප් කමිටුව ලබන සතියම…

මධ්‍යම අධිවේගී මාර්ගයේ ශක්‍යතා අධ්‍යයන සහ ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලිය පිළිබඳව සිදු කර ඇති  විශේෂ  විගණන වාර්තාව අවධානයට ලක් කිරීම සදහා මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය සහ මධ්‍යම...

මැතිවරණ

පාර්ලිමේන්තුව

දුෂණ

MOST POPULAR

HOT NEWS